Home

Komentarze w Panoramie Firm nt. Logopeda-AK

Na stronie pf.pl można przeczytać opinie.

Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka od 1m.ż. - 9 r.ż.


Celem badania jest:
- określenie etapu rozwojowego dziecka: wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości w rozwoju lub wręcz przeciwnie, poznanie mocnych stron dziecka przewyższających jego etap rozwoju.
Do badania wykorzystane są Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, które są standaryzowanym narzędziem badawczym oraz zawierają standaryzowane pomoce i profile oceny, co ułatwia dokonanie merytorycznej, skategoryzowanej oceny rozwoju umiejętności dziecka w odniesieniu do kolejnych przedziałów wieku rozwojowego i w poszczególnych sferach:
- rozwój ruchowy,
- rozwój motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
- rozwój spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- rozwój komunikacji i mowy,
- rozwój emocjonalno-społeczny,
- rozwój funkcji behawioralnych


Terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Celem terapii jest :
- zbudowanie zaufania między Terapeutą a Dzieckiem i jego Rodziną
- stworzenie możliwości sprzyjających obniżeniu poziomu lęku związanego z komunikacją
- wygaszenie negatywnych emocji i zachowań a ostatecznie osiągnięcie mówienia w każdej sytuacji społecznej.

Podczas terapii następuje przemiana nie tylko Dziecka, ale i Rodziny.
Z Dziecka zalęknionego, nieufnego do otaczajacego świata, z niską samooceną, czasem depresyjnego lub agresywnego wydobywa siłę i równowagę.
Dziecko uczy się:
- rozpoznawać, nazywać i rozumieć swoje emocje i emocje innych
- radzić z uczuciami i stresem
- obniżać poziom swojego lęku
- odporności na sytuacje trudne
- dystansu do siebie i otoczenia
Podczas terapii pogłębia się więź Rodziców z Dzieckiem, dzięki poznaniu i zrozumieniu czym jest mutyzm wybiórczy i jaki ma wpływ na życie Dziecka.

Im wcześniej podjęta terapia, tym szybsza pomoc w osiągnięciu równowagi emocjonalnej Dziecka a tym samym zbudowanie wiary we własne siły, zwiększenie samoakceptacji i osiągnięcie ostatecznego celu jakim jest mówienie w każdej sytuacji.